1 / 2
Info
Ladislav Mednyánszky - Trh v Szolnoku (1880 okolo)
plus minus